شیطان نخستین كسی بود كه بعضی كارها را مرتكب شده و پیش از او كسی آنها را انجام نداده بود و آنها از این قراراند:

1-اولین كسی كه قیاس نمود و خود را از حضرت آدم (علیه السلام ) برتر و بالاتر دانست و گفت :من از آ تشم و او از خاك در حالی كه آتش از خاك بالاتر است.

2-اولین كسی كه در پیشگاه با عظمت الهی تكبر نمود و به دستور خالق خود عمل نكرد.

3-اولین كسی كه معصیت و نافرمانی خدا را كرد و آشكارا با او مخالفت نمود.

4-اولین كسی كه به دروغ گفت :خدا گفته از این درخت نخورید چون درخت جاوید است و اگر كسی از آن بخورد تا ابد زنده می ماند و با خدا شریك می شود.

5-اولین كسی كه قسم به دروغ خورد و گفت :من شما را نصیحت می كنم.

6-اولین كسی كه نماز خواند و یك ركعت آن چهار هزار سال طول كشید.

7-اولین كسی كه منبر رفت و برای ملائكه سخنرانی و صحبت كرد.

8-اولین كسی كه به خدا مشرك شد.

9-اولین كسی كه بعد از خوردن آدم و حوا از درخت نهی شده آواز وغنا خواند.

10-اولین كسی است كه بعد از آمدن آدم و حوا به زمین از خوشحالی سرود خواند.

11-اولین كسی است كه بعد از رانده شدن و به زمین آمدن از فراق بهشت و نعمت های آن نوحه خواند و گریه كرد.

12-اولین كسی است كه میان قوم لوط آمده خود را در اختیار آنان قرار قرار داد تا با او لواط كنند و خود با آنان لواط كرد.

13-اولین كسی است كه در زمان حضرت سلیمان علیه السلام برای نظافت زنان سلیمان و مردم دستور ساختن حمام را داد.

14-اولین كسی است كه برای به آتش انداختن حضرت ابراهیم علیه السلام دستور ساختن منجلیق را داد.

15-اولین كسی است كه در زمان حضرت سلیمان علیه السلام برای این كه موهای اضافی پاهای بلقیس پادشاه صبا را از بین ببرد و دستور ساختن نوره را داد.

16-اولین كسی كه دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روی خندق گذارد و بلقیس را آزمایش كند.

17-اولین كسی كه دستور ساختن صا بون را داد تا مردم بدن و لباس خود را با آن بشویند.

18-اولین كسی كه دستور ساختن آسیاب را داد تا مردم گندم های خود را به وسیله آن آرد كنند.

19-اولین كسی كه با ابوبكر بیعت كرد تا مردم را منحرف كند و از مسیر حق برگرداند.(كتاب سلیم بن قیس )

20-اولین كسی كه خدا را در آسمان هفت گانه پرستید.

21-اولین كسی كه عبادت و بندگی او فرشتگان را به تعجب در آورد.

22-اولین كسی كه درباره خلقت آدم به خدای خود اعتراض كرد.

23-اولین كسی كه شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق كرد.

24-اولین كسی كه سحر و جادو كرد و آن دو را به مردم یاد داد.

25-اولین كسی كه ساز درست كرد و خود آن را نواخت.

26-اولین كسی كه برای زیبایی زلف گذاشت.

27-اولین كسی كه برای مخالفت پیامبران ریش خود را تراشید.

28-اولین كسی كه برای مست شدن مردم شراب درست كرد.

29-اولین كسی كه ساختن آلات لهو و لعب و موسیقی را به قابیل آموخت.

30-اولین كسی كه وارد جهنم می شود خطبه می خواند.

31-اولین كسی كه مكر و حیله و خدعه نمود.

32-اولین كسی كه نقاشی كرد و جهره كشید.

33-اولین كسی كه آتش حسدش شعله ور شد.

34-اولین كسی كه به نا حق مخاصمه و جدال كرد.

35-اولین كسی كه وقتی خدای تعالی او را لعنت نمود او از نا راحتی فریاد كشید.

36-اولین كسی كه به خدا كفر ورزید.

37-اولین كسی كه گریه دروغین نمود.

38-اولین كسی كه عبادت و خلقت خود را ستود و گفت :من از آدم بهترم.

39-اولین كسی كه صورت های مجسمه و بت را ساخت.

40-اولین كسی كه جبرئیل و میكائیل و اسرافیل او را لعنت كردند.

41-اولین كسی كه از دست ملائكه فرار كرد و خود را مخفی نمود.

42-اولین كسی كه دستور مساحقه را به زنان زمان لوط داد.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 13 بهمن 1388    | توسط: sailor    |    | نظرات()